Per oktober 2020 bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit de volgende leden:
- Nicole Massier (personeelsgeleding)
- Sandra Heijmans (personeelsgeleding)
- Maarten Bakhuizen (oudergeleding)
- Loth van Veen (oudergeleding)

 
Het is de taak van de MR om beleidszaken, bestuurlijke regelingen, et cetera van advies of instemming te voorzien. In de praktijk betekent dit dat de MR overlegt met directie, team en ouderraad. Daltonschool Nicolaas maakt deel uit van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Het Sticht. Onderwerpen die van belang zijn voor meerdere scholen worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Een ouder- en een teamlid is tevens lid van de GMR. De zittingsperiode van de MR-leden is telkens drie jaar. Per kalenderjaar treden één ouder- en één teamlid af. Zij kunnen zich wel weer herkiesbaar stellen. Aan het eind van elk schooljaar vinden de verkiezingen plaats.

Een vast agendapunt van de MR is 'ingebracht door ouders'. Wilt u dat bepaalde punten besproken worden, dan kunt u contact opnemen met de leden van de MR via mr@daltonnicolaas.net. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie.